بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: از اذیت و آزار شیرین عبادی دست بردارید

دیده بان حقوق بشر
۱۹ آذر ۱۳۸۸
اطلاعیه مطبوعاتی