بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر در مورد حکم اعدام: شبنم پرستش

عفو بین الملل
۸ شهریور ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری