ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

گزارش اجمالی عفو بین الملل در مورد ایران ۱۳۶۶

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۲۲ مرداد ۱۳۶۶
گزارش