بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: بازگرداندن اجباری پناهندگان به ایران / زندانی وجدانی / نگرانی از شکنجه و بدرفتاری

عفو بین الملل
۱۹ مهر ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری