بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: بازداشت خودسرانه / نگرانی در مورد شکنجه یا بدرفتاری: عشا مومنی

عفو بین الملل
۳۰ مهر ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری