بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: تشدید سرکوب فعالان حقوق زن

عفو بین الملل
۱۰ آبان ۱۳۸۷
بیانیه