بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر در مورد اجرای حکم اعدام

عفو بین الملل
۱۳ آبان ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری