بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: عفو بین الملل تازه ترین اعدام یک نوجوان بزهکار را محکوم کرد

عفو بین الملل
۱۴ آبان ۱۳۸۷
بیانیه