ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات تکمیلی در مورد بازداشت خودسرانه/نگرانی از شکنجه با بدرفتاری/ زندانی وجدانی: محبوبه کرمی

عفو بین الملل
۲۲ آبان ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری