ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر در مورد حکم اعدام/ نگرانی از اجرای حکم: علیرضا علینژاد

عفو بین الملل
۳۰ آبان ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری