بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: گزارشگر ویژه سازمان ملل باید با زندانیان ملاقات کند

دیده بان حقوق بشر
۱۳ آبان ۱۳۸۲
اطلاعیه مطبوعاتی