بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: استفاده از شکنجه برای سرکوب مخالفان

دیده بان حقوق بشر
۱۷ خرداد ۱۳۸۳
اطلاعیه مطبوعاتی