ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

خاطرات قربانیان و عاملان نقض حقوق بشر

خاطرات زندان

جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر
۲۱ شهریور ۱۳۹۷
مهدی اصلانی
۱۳۸۷ — ۱۳۸۸
گلرخ جهانگیری
۹ مهر ۱۳۸۲
مهرانگیز کار
۱۱ دی ۱۳۸۰
حسن درویش
۱۱ دی ۱۳۷۶
پروانه علیزاده
۱۰ تیر ۱۳۷۶
منیره برادران
۱۳ بهمن ۱۳۷۵
نیما پرورش
۱۱ دی ۱۳۷۲