بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۱۱۵۱ – ۲۱۲۰۰ از ۲۵۸۷۴
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۹۲ — ۱۳۹۳؛ سنندج، استان کردستان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۹۲ — ۱۳۹۳؛ کراچی، پاکستان
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۹۲ — بهمن ۱۳۹۲؛ استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۹۲ — بهمن ۱۳۹۲؛ استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۹۲ — بهمن ۱۳۹۲؛ استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام فراقضایی نامشخص؛ ۱۳۹۲ — ۱۳۹۳؛ کراچی، پاکستان
اعدام: نحوه اعدام فراقضایی نامشخص؛ ۱۳۹۲ — ۱۳۹۳؛ کراچی، پاکستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ دی ۱۳۹۲؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ دی ۱۳۹۲؛ قزوين، استان زنجان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ دی ۱۳۹۲؛ قزوين، استان زنجان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ دی ۱۳۹۲؛ قزوين، استان زنجان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ دی ۱۳۹۲؛ گچساران، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ دی ۱۳۹۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ دی ۱۳۹۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ دی ۱۳۹۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ دی ۱۳۹۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۹۲؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۹۲؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۹۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۹۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۹۲؛ سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان مرکزی سلماس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۹۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۹۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۹۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ دی ۱۳۹۲؛ سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان مرکزی سلماس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۹۲؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۹۲؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۹۲؛ استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۹۲؛ سيرجان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۹۲؛ ياسوج، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، زندان مرکزی یاسوج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۲؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۲؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ دی ۱۳۹۲؛ ساوه، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ دی ۱۳۹۲؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ دی ۱۳۹۲؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ دی ۱۳۹۲؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.