بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۴۹۵۱ – ۱۵۰۰۰ از ۲۶۳۶۹
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۸؛ گرگان، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۸؛ گرگان، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۸؛ گرگان، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۸؛ گرگان، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۸؛ گرگان، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۸؛ گرگان، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۸؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸؛ هتل بزرگ اکسلسیور، دوبی، امارات متحده عربی
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۲ تیر ۱۳۶۸؛ لینکه بانگاسه، پلاک ۵، وين، اتريش
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۲ تیر ۱۳۶۸؛ لینکه بانگاسه، پلاک ۵، وين، اتريش
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۲ تیر ۱۳۶۸؛ لینکه بانگاسه، پلاک ۵، وين، اتريش
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۸؛ ترکيه
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۵ شهریور ۱۳۶۸؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۵ شهریور ۱۳۶۸؛ لارناکا، قبرس
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۸ — شهریور ۱۳۶۸؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۸ — شهریور ۱۳۶۸؛ همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۶۸ — شهریور ۱۳۶۸؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳ شهریور ۱۳۶۸؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۶ شهریور ۱۳۶۸؛ گرگان، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ شهریور ۱۳۶۸؛ کراچی، پاکستان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۸؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مهر ۱۳۶۸ — آبان ۱۳۶۸؛ اراک، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۸ — آبان ۱۳۶۸؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳ آذر ۱۳۶۸؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ آذر ۱۳۶۸؛ همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آذر ۱۳۶۸ — دی ۱۳۶۸؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ آذر ۱۳۶۸؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۸ — دی ۱۳۶۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۸ — دی ۱۳۶۸؛ رشت، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۷ — ۱۳۶۸؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۱۳۶۷ — ۱۳۶۸؛ استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۱۳۶۷ — ۱۳۶۸؛ استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۷ — ۱۳۶۸؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۷ — ۱۳۶۸؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۷ — ۱۳۶۸؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۸ — ۱۳۶۹؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۸ — ۱۳۶۹؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۱ دی ۱۳۶۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۶۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۱ دی ۱۳۶۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۳۶۸ — ۱۳۶۹؛ بابل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام فراقضایی نامشخص؛ ۱۳۶۸ — ۱۳۶۹؛ گلوگاه، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ دی ۱۳۶۸؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۶ دی ۱۳۶۸؛ باختران، استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۶ دی ۱۳۶۸؛ باختران، استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ دی ۱۳۶۸؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.