بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۶۷۰۱ – ۶۷۵۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۴ بهمن ۱۳۶۰؛ استان سمنان، ايران، سمنان
اعدام: تيرباران؛ ۴ بهمن ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ بهمن ۵، ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۶ بهمن ۱۳۶۰؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۶ بهمن ۱۳۶۰؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: تيرباران؛ ۶ بهمن ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۷ بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۷ بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: تيرباران؛ ۷ بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: تيرباران؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: شکنجه؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: تيرباران؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ گچساران، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: تيرباران؛ ۹ بهمن ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان همدان، ايران، ملاير
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.