بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۶۵۰۱ – ۶۵۵۰ از ۲۵۳۶۴
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ زندان شهربانی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۰ — دی ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان ايلام، ايران، ايلام
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۰ — دی ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۰ — دی ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۰ — دی ۱۳۶۰؛ رفسنجان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، کاشان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان همدان، ايران، ملاير
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ دی ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، مرند
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ دی ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، مراغه
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ دی ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ دی ۱۳۶۰؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ دی ۱۳۶۰؛ شوشتر، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ دی ۱۳۶۰؛ شوشتر، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ دی ۱۳۶۰؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ دی ۱۳۶۰؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ دی ۱۳۶۰؛ برازجان، استان بوشهر، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ دی ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ دی ۱۳۶۰؛ آغاجاری، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ دی ۱۳۶۰؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بجنورد
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان زنجان، ايران، زنجان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.