>>>

ایران را پاسخگو نگهداریم یا منتظر حوادثی بدتر از سرکوب معترضان باشیم

۸ آذر ۱۳۹۸

این متن به زبان فارسی در دسترس نیست.