بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
>>>

"بدیهی است که خانواده ای فقیر، بدون ارتباط با صاحبان قدرت، در برابر قضاتی که قاطعانه وقایع را نادیده می گیرند و در پی مجازات کودکی پانزده ساله هستند، ناتوان است."

بنیاد عبدالرحمن برومند هفده مرداد ماه در رابطه با حکم ناعادلانه اعدام برای علیرضا تاجیکی فراخوانی برای اقدام فوری منتشر کرد که در آن با اشاره به روند غیر عادلانه دادرسی و خردسالی علیرضا هنگام وقوع جرم تعلیق فوری اجرای حکم اعدام خواسته شده بود. نسخۀ فارسی این خبرنامه در حال تهیه است.