اجلاس سازمان ملل در باره مواد مخدر باید خواهان لغو مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر شود

۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

استفادۀ بی محابا از مجازات اعدام در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر در جمهوری اسلامی، نمونۀ بارزی از شکست روش های خشن تنبیهی در رابطه با معضل اجتماعی مواد مخدر است.

ویدئوی بنیاد عبدالرحمن برومند را که با حمایت ایمپکت ایران تولید شده است  در اینجا نگاه کنید

متن اصلی این خبرنامه در دست ترجمه است. برای دسترسی به نسخۀ این خبرنامه به زبان انگلیسی رویENGLISH  کلیک کنید .