newsletter-header-small

گزارشگر سازمان ملل: در ایران دست کم هزار و دویست افغان با مجازات مرگ روبرو هستند

۱۵ آبان ۱۳۹۴

"صد ها تبعۀ خارجی با در کشور های دیگر به مجازات مرگ محکوم شده اند. در ایران دست کم ۱۲۰۰ مهاجر افغان با مجازات مرگ به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر روبرو هستند."
گزارشگر ویژۀ مربوط به اعدام های شتابزده، خودسرانه و فراقضایی، کریستوفر هاینز

متن این خبرنامه در دست ترجمه است. برای دسترسی به متن انگلیسی روی English در این صفحه کلیک کنید.