newsletter-header-small

ایران باید قوانین پوسیده ای را که شکنجۀ نوجوانان را مجاز می کند ملغی کند

۱۴ شهریور ۱۳۹۴

سال ۲۰۱۴ یکی بدترین سال ها در رابطه با خشونت دولتی علیه نوجوانان در ایران بوده است. پانزده نوجوان به اتهام جرایمی که در کودکی مرتکب شده بودند اعدام شدند. احکام شلاق از ۱۰ تا ۲۲۸ ضربه، و به طور متوسط بین پنجاه تا صد ضربه برای نوجوانان "بزهکار" چهارده تا هفده ساله صادر شده است. نوجوانان را بازداشت، مرعوب، تحقیر می کنند و شلاق می زنند.

متن کامل این خبرنامه به زودی به زبان فارسی منتشر خواهد شد. برای خواندن متن به زبان انگلیسی روی English کلیک کنید.