بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
>>>

به مناسبت روز جهانی مدارا (۱۶ نوامبر)، بنیاد عبدالرحمن برومند برای پیشبرد حقوق بشر و دمکراسی در ایران خشنود است که ترجمه فارسی اعلامیه در باره محو همه اشکال نارواداری و تبعیض مبتنی بر دین یا اعتقاد سازمان ملل متحد، مصوب ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱ ، را به خوانندگان تقدیم کند. این اعلامیه در کتابخانه اینترنتی و دو زبانه بنیاد، حاوی اسناد مربوط به مبانی دمکراسی و حقوق بشر، در دسترس همگان است.

بیش از ۲۸ سال است که  قوانین و مقررات مبتنی بر عدم مدارا و تبعیض مشخصه فلسفه قضایی ایران بوده است. هزاران شهروند بخاطر اعتقادات مذهبی و سیاسیشان محاکمه شده اند و در بسیاری موارد زندانی شده و یا به قتل رسیده اند. مسیحیان، یهودیان، بهائیان، سنیها و نیز پیروان دیگر مذاهب، در کنار  بیدینان، تنها به خاطر اعتقاداتشان اعدام شده اند.

مقامات ایرانی، بی اعتنا به ابراز انزجار و اعتراضهای بین المللی و ملی، پاسخ بهتری نیافته اند، مگر بستن دهان منتقدان واعمال سانسور و فیلتر کردن شمار بسیاری از سایتهای اینترنتی متعهد به حقوق مدنی، برابری و آزادیهای سیاسی.

سایت بنیاد برومند نیز که دربرگیرنده کتابخانه دمکراسی و یادبود امید برای افرادی است که از سال ۱۳۵۷ توسط جمهوری اسلامی کشته شده اند، اخیراً توسط دولت ایران به فهرست درازی از بلاگهای مدنی و سایتهای مسدود شده، اضافه گشته است.

دولت ایران به جای فیلتر کردن سایتی که به یادبود قربانیان و حفظ حافظه جمعی اختصاص دارد، میبایست پاسخگوی بازماندگان آنها باشد و آنها را از هرگونه اقامه دعوای قانونی علیه عزیزانشان باخبر ساخته و محل دفن شهروندانی را که در خفا محاکمه و اعدام شده اند اعلام کند. به جای نصب فیلترهای اینترنتی که زیرکانه توسط بسیاری از ایرانیان خنثی می شود، دولت میبایست ممنوعیت تمامی سایتهای منعکس کننده نارضایتی اجتماعی را لغو کند. مقامات میبایست در مقابل خواست عمومی آزادی مذهب، آزادی بیان، مدارا و برابری در مقابل قانون سر تسلیم فرود آورد.

بنیاد برومند پایبند به مستند کردن موارد نقض حقوق بشر در ایران است و از تمامی ایرانیان سراسر جهان مصرانه تقاضا میکند تا مدارک و جزئیات مربوط به افرادی که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ تا کنون در ایران دستگیر و کشته شده اند را برای ثبت در امید به بنیاد ارسال کنند. این مشارکتی حیاتی است چرا که در غیر اینصورت روایات تحریف شده ای که توسط مقامات جمهوری اسلامی ارائه میشوند، تنها روایات در دسترس درباره رنجها و مرگ هزاران ایرانی خواهد بود که اعدام گشته اند.

بنیاد برومند نهادی غیردولتی و غیرانتفاعی است که در فروردین ۱۳۷۰(آوریل ۱۹۹۱) تاسیس شده و متعهد به پیشبرد حقوق بشر و دمکراسی در ایران است. بنیاد سازمانی مستقل و بدون وابستگی سیاسی است که پایبند به پیشبرد آگاهی نسبت به حقوق بشر از راه آموزش و انتشار اطلاعات به مثابه پیش شرط ضروری برای ایجاد یک دمکراسی پایدار در ایران است.