بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
>>>

در این این نامه که به زبان انگلیسی  تدوین شده است (برای خواندن متن به انگلیسی در همین صفحه روی English کلیک کنید)، سی سازمان ایرانی و غیر ایرانی حقوق بشر از کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستند که رأی مثبت به قطعنامۀ مجمع در ١٨‌نوامبر، به پیشرفت حقوق بشر در ایران یاری خواهد داد. اخیراً شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژۀ حقوق بشر در ایران، این کشور را به دلیل عدم بهبود وضعیت حقوق بشر (و در برخی زمینه‌ها وخیم‌تر شدن اوضاع) به شدت مورد انتقاد قرار دادند. بدون توجه مداوم و نظارت دقیق جامعۀ جهانی جمهوری اسلامی به روند نقض حقوق بشر و عدم همکاری با سازمان ملل متحد پایان نخواهد داد.