بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
>>>

برندگان جایزه نوبل فیزیک در این نامه سرگشاده، امید کوکبی را فردی "دلیر" توصیف کرده‌اند و از او به دلیل "مقاومت در برابر خدمت در برنامه‌های مضر برای بشریت" قدردانی کرده‌اند. او پیش از این، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از اعترافاتی که به اجبار و زیر فشار کرده بود پوزش طلبید. ۱۸ برنده جایزه نوبل در این نامه خواهان آزادی فوری او شده اند.