بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
>>>

به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، بنیاد عبدالرحمن خبرنامه ای به زبان انگلیسی منتشر کرد که در آن با اشاره به شرایط سخت وکلایی که صادقانه از موکلینشان دفاع می کنند، از جامعه جهانی خواسته است که در حمایت از این وکلا و به ویژه هوتن کیان به پا خیزند. در این خبرنامه همچنین به دو بیانیه ای اشاره شده است که حقوقدانان ایران در سال هزار و سیصد و شصت در مخالفت با لایحه قصاص منتشر کردند. این دوبیانیه به عنوان دو سند مهم تاریخی حقوقی ایران به دو زبان فارسی و انگلیسی در کتابخانه بنیاد برومند در اختیار عموم قرار گرفته اند.