بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
>>>

(12 تیر 1391) همزمان با اعدام چهار ایرانی در عربستان سعودی و علیرغم هشدارهای نهادها و فعالان حقوق بشر، چهار شهروند عرب اهوازی به نام های طە حیدریان، عباس حیدریان، عبدالرحمان حیدریان و علی شریفی در بی خبری کامل و بطور مخفیانە توسط حکومت ایران اعدام شدند. اعدام شدگان که سه تن آنها برادر هستند بعد از نا آرامی ها و اعتراض های مدنی فروردین ١٣٩٠ دستگیر شدە بودند. بر اساس گزارشهای موثق هر چهار تن در زیر شکنجه وادار به اعتراف و سپس متهم بە محاربە باخدا شدەاند. این زندانیان از روند دادرسی قانونی و دادگاه عادلانە برخوردار نبودە و اساسی ترین حقوق آنان به عنوان زندانی سیاسی نقض شدە است. پیکر اعدام شدگان تحویل خانوادەهاي آنان نشدە و اعتراض های مدنی نسبت بە این اعدام ها سرکوب شدە است. هم اینک شمار فراوانی از زندانیان عرب اهوازی در بازداشتگاەهای امنیتی استان، یا در سایر زندان های مختلف ایران به سر می برند. همچنین وضعیت هم پروندەای های این چهار زندانی عرب اعدام شدە، ناروشن و جای نگرانی است.

شمار فراوان اعدام ها کە بخشی از آنها  در ملاعام انجام می گیرد، بە ابزاری برای هراس افکنی و ایجاد وحشت در جامعە بودە و باعث ترویج فرهنگ خشونت در میان مردم است. قربانیان اعدام اغلب بی دفاع ترین گروەهای اجتماعی هستند. در این میان گروەهای اتنیکی و اقلیتهای مذهبی کە براثر تبعیض سیستماتیک بە حاشیە راندە شدەاند، آماج بی قانونیهای مضاعف حکومت قرار می گیرند.
 
حق حیات اساسی ترین حق انسانهاست و با سلب آن دیگر جایی برای طرح هیچ نوع حقوق انسانی باقی نمی ماند.


ما امضا کنندگان این بیانیە با محکوم کردن اعدام چهار زندانی سیاسی عرب اهوازی از همە نهادها و شخصیتهای حقوق بشری می خواهیم کە صدا و خواست محکومین بە اعدام در ایران را منعکس نمایند  و برای نجات جانهای فراوانی کە در صف مرگ هستند بطور عاجل  اقدام کنند. ما همچنین ضمن استقبال از بیانیەی مشترک گزارشگرن ویژە در محکومیت این اعدامها، از شورای حقوق بشر درخواست می کنیم تا با صدور قطعنامەای بە این اعدامها واکنش لازم نشان دادە، و از دبیرکل سازمان ملل می خواهیم تا برای رسیدگی بە اعدامهای خودسرانە و فراقانونی اقدام فوری نماید.

کمپین حمایت از زندانیان محکوم بە اعدام عرب اهوازی، ١٢ تیر ١٣٩١

۱. شیرین عبادی دارنده جایزه صلح نبل

۲. سازمان حقوق بشر اهوازی

۳. عرصه سوم

۴. مرکز رفع تبعیض علیه عرب ها در ایران (مركز مناهضة العنصرية  ومعاداة العرب في ايران)

۵. کمیته گزارشگاران حقوق بشر (لجنة مراسلي حقوق  الانسان)

۶. سازمان حقوق بشر اهواز در اروپا (المنظمة الاوروبية لحقوق الانسان الاهوازي)

۷. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

۸. حقوق بشر ایران

۹. مرکز اسناد حقوق بشر ایران

۱۰. عدالت برای ایران

۱۱. جمعیت حقوق بشر کرد

۱۲. شبکه حقوق بشر کرد

۱۳. بنیاد عبدالرحمن برومند

۱۴. انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

۱۵. اتحاد برای ایران