بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
>>>

در این مقاله، به قلمی رویا برومند، که به زبان انگلیسی در روزنامه الکترونیکی هافینکتن پست منتشرشد، رویا برومند به حکم اعدام حبیب الله لطیفی شدیداً اعتراض کرده و خواستار تعلیق فوری آن شد.