سه فعال ایرانی حقوق بشر برندۀ جایزۀ لخ والسا شدند

۷ مهر ۱۳۸۸