بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org

بحران اعدام‌ها در ایران

 نقشه زیر، موارد نقض حق حیات در ایران را از سال ۲۰۰۰ به این سو نشان می‌دهد که بنیاد عبدالرحمن برومند در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر، جمع‌آوری و مستند کرده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد روش کار یادبود امید به این صفحه مراجعه کنید. نقشه ناتمام است و تمامی موارد نقض حق حیات در آن بازتاب نمی‌یابد، چراکه پژوهشگران بنیاد، یادبود امید را با گزارش‌های فعلی و پیشین به صورت مداوم به‌روز می‌کنند. موارد اعدام را می‌توان بر حسب سال اجرای حکم، اتهام، جنسیت و سن متهم در زمان وقوع جرم (از جمله زیر ۱۸ سال) یافت. دایره‌ های قرمز‌رنگ، نشانه مجموعه‌ای از اعدام‌ها است، با زوم کردن روی دایرهمحل دقیق وقوع اعدام با وجود آدمک سرخ رنگی مشخص می‌شود.

Map loading...
از سال
تا سال
اتهام
جنس
سن در زمان ارتکاب جرم انتسابی