بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۰

(۱) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد. (۲) هیچکس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.