میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲۷

در کشورهائیکه اقلیتهای مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعاّ با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و بدین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا بزبان خود تکلم نمایند.