میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲۲.۱

هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه های صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.