میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶.۴

هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا بشود.