میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶.۵

۵) حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی شود و در مورد زنان باردار قابل اجراء نیست.