بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org

اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ۳

تبعیض میان موجودات بشری به خاطر مذهب یا عقیده، تعرض به شأن انسانی و انکار اصول منشور ملل متحد است و باید به مثابه نقض حقوق بشر و آزادی های بنیادیِ اعلام شده در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر محکوم شود و با جزئیات، درمیثاق های بین المللی مربوط به حقوق بشر و به عنوان مانع مناسبات دوستانه و صلح آمیز میان ملت ها قید گردد.