بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org

اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ۱

ماده 1.1 هر کس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب برخوردار باشد. این حق متضمن آزادی داشتن مذهب یا هر نوع عقیده و هم چنین آزادی ابراز مذهب و عقیده، به صورت فردی یا جمعی، چه آشکار و چه پنهان، از طریق عبادت و انجام آیین های مذهبی، عمل و آموزش مذهب است. ماده 1.2 هیچ کس نباید تحت فشاری قرار گیرد که بتواند آزادی داشتن مذهب یا عقیده ای را که به اختیار برگزیده، خدشه دار کند. ماده 1.3 آزادی نشان دادن تعلقات مذهبی یا عقیدتی، هیچ محدودیتی ندارد، جز آن چه از طریق قانون پیش بینی شده و برای حفظ امنیت و نظم عمومی، سلامت یا اخلاق یا آزادی های بنیادی دیگران ضروری است.