بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org

میثاق حقوق کودک، ماده ۳۷ الف

کشورها تضمین خواهند کرد که: الف) هیچ کودکی مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار نگیرد. مجازات اعدام، یا حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید در مورد جرم هایی که اشخاص زیر ۱۸ سال مرتکب می شوند اعمال گردد.