بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

نعمت رحمانی گرمی

درباره

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۴ آبان ۱۳۹۵
محل: استان اردبيل، ايران، زندان مرکزی، اردبيل
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز