بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

درباره

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۱ شهریور ۱۳۸۰
محل: شميرانات، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز