بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

درباره

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۷ اسفند ۱۳۹۲
محل: بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز