ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

مذهب و سیاست

خالد ابوالفضل/ترجمۀ بنیاد برومند
۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۲
باروخ اسپینوزا/ترجمه سیروس آرین پور برای بنیاد برومند
۱۲ دی ۱۰۴۸