ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

ایران در آیینۀ نقد

این مجموعه شامل گزیده ای از مقالات و دیدگاه هایی است که شماری از مسائل ایران را از منظر حقوق بشر تحلیل می کند. مطالب این مجموعه تنها بیانگر نظریات نویسندگان است و الزاماً دیدگاه های بنیاد عبدالرحمن برومند را منعکس نمی کند.