یاد آر

به سن ۱۸سالگی، شاید برای اولین بار و بی تردید برای آخرین بار در اعتراضات خیابانی شرکت کرد.

اعدام‌های گزارش شده

۶۲ ماه اوت ۲۰۱۶
۳۳۱ سال جاری میلادی (۲۰۱۶)
۱۰۵۲ سال گذشته میلادی (۲۰۱۵)
۹۶۴ در سال ۲۰۱۴ میلادی
۹۱۳ در سال ۲۰۱۳ میلادی
۵۷۹ در سال ۲۰۱۲ میلادی
۶۹۵ در سال ۲۰۱۱ میلادی

گزیده‌ای از کتابخانه

گزارش تکان دهندۀ دادسرای انتظامی قضات در بارۀ تخلفات قضات در حوزۀ قضایی کشور و نقض مداوم حقوق شهروندان. با علم به اینکه هرسال صد ها شهروند در ایران اعدام می شوند،این گزارش عدم صلاحیت قضات و ضرورت تعلیق فوری مجازات اعدام راثابت می کند.

سرگذشت‌های ناتمام: تصاویری از سرکوب دانشجویان در ایران

"سرگذشت‌های ناتمام"نمایشگاه سیّاری است از داستان زندگی دانشجویان ایرانی. جوانانی که مجازات شدند، چرا که می‌خواستند از باورهاشان آزادانه سخن بگویند. هزاران قربانی در سه دهۀ اخیر، به بهانه‌های سیاسی به زندان افتادند یا جان باختند.

به سوی گذاری مسالمت آمیز در ایران
با گردآوری و ثبت موارد نقض حقوق بشر و پیشبرد ارزش‌های دموکراتیک

یادبود امید

برای هزاران قربانی اعدام از زن و مرد، پیر و جوان، با گذشته های گوناگون
اقدام شما مؤثراست
مگذارید زندگی‌های به تاراج رفته فراموش شوند اگر نام و نشانی از قربانیان دارید در اینجا وارد کنید