یاد آر

دیگو دپیرو دانشجوی اقتصاد و کارمند جوانی در ادارۀ دارایی آرژانتین بود. دوستان نزدیکش غالبا به آپارتمان او در مقابل ساختمان آمیا سرمی‌زدند. 

اعدام‌های گزارش شده

۱۲ ماه آوریل ۲۰۱۴
۲۱۳ سال جاری میلادی (۲۰۱۴)
۷۴۱ سال گذشته میلادی (۲۰۱۳)
۵۷۳ در سال ۲۰۱۲ میلادی
۶۸۴ در سال ۲۰۱۱ میلادی
۸۱۸ در سال ۲۰۱۰ میلادی
۴۴۰ در سال ۲۰۰۹ میلادی

گزیده‌ای از کتابخانه

اسپینوزا (١٦٣٢-١٦٧٧) نخستین اندیشمندی است که هدف نهایی جامعۀ سیاسی را تأمین آزادی برای انسان شناخت. از نظر او آزادی عقل و اندیشه انسان نه تنها برای حفظ و اشاعه تقوی مفید است بلکه واجب و ضروری است.

سرگذشت‌های ناتمام: تصاویری از سرکوب دانشجویان در ایران

"سرگذشتهای ناتمام"نمایشگاه سیّاری است از داستان زندگی دانشجویان ایرانی. جوانانی که مجازات شدند، چرا که می‌خواستند از باورهاشان آزادانه سخن بگویند. هزاران قربانی در سه دهۀ اخیر، به بهانه‌های سیاسی به زندان افتادند یا جان باختند.

به سوی گذاری مسالمت آمیز در ایران
با گردآوری و ثبت موارد نقض حقوق بشر و پیشبرد ارزش‌های دموکراتیک

یادبود امید

برای هزاران قربانی اعدام از زن و مرد، پیر و جوان، با گذشته های گوناگون
اقدام شما مؤثراست
مگذارید زندگی‌های به تاراج رفته فراموش شوند اگر نام و نشانی از قربانیان دارید در اینجا وارد کنید