یاد آر

او یکی از کارکنان متعهد انجمن تعاونی یهودیان آرژانتین بود که به تنهایی سرپرستی سه فرزندش را در بوئنس آیرس به عهده داشت. در فقدان او، یکی از فرزندانش گفت: "مادر کارش را در انجمن تعاونی دوست می داشت."

اعدام‌های گزارش شده

۲۷ ماه آوریل ۲۰۱۷
۲۰۵ سال جاری میلادی (۲۰۱۷)
۵۶۷ سال گذشته میلادی (۲۰۱۶)
۱۰۵۲ در سال ۲۰۱۵ میلادی
۹۶۴ در سال ۲۰۱۴ میلادی
۹۱۳ در سال ۲۰۱۳ میلادی
۵۷۹ در سال ۲۰۱۲ میلادی

گزیده‌ای از کتابخانه

مقامات قوه قضاییه ایران ادعا می کنند که قصاص ذاتا اسلامی است. در حقیقت تاریخ، کاربردها و اهداف آن بسیار پیچیده‌تر است.

سرگذشت‌های ناتمام: تصاویری از سرکوب دانشجویان در ایران

"سرگذشت‌های ناتمام" نمایشگاه سیاری است از داستان زندگی دانشجویان ایرانی. جوانانی که مجازات شدند، چرا که می‌خواستند از باورهایشان آزادانه سخن بگویند. هزاران قربانی در سه دهۀ اخیر، به بهانه‌های سیاسی به زندان افتادند یا جان باختند.

به سوی گذاری مسالمت آمیز در ایران
با گردآوری و ثبت موارد نقض حقوق بشر و پیشبرد ارزش‌های دموکراتیک

یادبود امید

برای هزاران قربانی اعدام از زن و مرد، پیر و جوان، با گذشته‌های گوناگون
اقدام شما مؤثراست
مگذارید زندگی‌های به تاراج رفته فراموش شوند اگر نام و نشانی از قربانیان دارید در اینجا وارد کنید