یاد آر

او مهندسی شیمی خوانده بود و بهمراه تنی چند از مخالفان نظام پادشاهی٬ نخست گروه ستاره سرخ و سپس سازمان راه کارگر را بنیان گذاشت. او در لرستان فردی شناخته شده بود. 

اعدام‌های گزارش شده

۱۵ ماه سپتامبر ۲۰۱۶
۳۸۶ سال جاری میلادی (۲۰۱۶)
۱۰۵۲ سال گذشته میلادی (۲۰۱۵)
۹۶۴ در سال ۲۰۱۴ میلادی
۹۱۳ در سال ۲۰۱۳ میلادی
۵۷۹ در سال ۲۰۱۲ میلادی
۶۹۵ در سال ۲۰۱۱ میلادی

گزیده‌ای از کتابخانه

نیل به رفاه و کامیابی در سازمان ها و کشورهایی که از آزادی بیان و اختلاف نظر استقبال می کنند، محتمل تر است.

سرگذشت‌های ناتمام: تصاویری از سرکوب دانشجویان در ایران

"سرگذشت‌های ناتمام"نمایشگاه سیّاری است از داستان زندگی دانشجویان ایرانی. جوانانی که مجازات شدند، چرا که می‌خواستند از باورهاشان آزادانه سخن بگویند. هزاران قربانی در سه دهۀ اخیر، به بهانه‌های سیاسی به زندان افتادند یا جان باختند.

به سوی گذاری مسالمت آمیز در ایران
با گردآوری و ثبت موارد نقض حقوق بشر و پیشبرد ارزش‌های دموکراتیک

یادبود امید

برای هزاران قربانی اعدام از زن و مرد، پیر و جوان، با گذشته های گوناگون
اقدام شما مؤثراست
مگذارید زندگی‌های به تاراج رفته فراموش شوند اگر نام و نشانی از قربانیان دارید در اینجا وارد کنید