بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۵۰۰۱ – ۲۵۰۵۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۶؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۹ مرداد ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، زندان دزل آباد، پاوه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ تیر ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۶ بهمن ۱۳۵۸؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، مشگين شهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ شهریور ۱۳۹۱؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ آبان ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۹۴؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مراغه، مراغه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۷۵؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۵۸؛ استان کرمان، ايران، کرمان
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۱۷ فروردین ۱۳۶۵؛ استان مرکزی، ايران، قم
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۳؛ استان هرمزگان، ايران، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۱ تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان کرمان، ايران، کرمان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۹ شهریور ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ خرداد ۱۳۹۰؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۸ مرداد ۱۳۷۶؛ دکان، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ شهریور ۱۳۶۳؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ مرداد ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ دی ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۵ خرداد ۱۳۶۳؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۱ بهمن ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: شلیک خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ فروردین ۱۳۵۹؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ شهریور ۱۳۸۶؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳ آبان ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۸۴؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۱۵ دی ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ مرداد ۱۳۹۲؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.