ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
حقوق زنان

مرجع فقهی اهل سنت فتوایی علیه ازدواج کودکان صادر کرده است

روت مکلین، گاردین
گاردین
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
مقاله از تارنما

این منبع در حال ترجمه شدن است.