ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مدافعان در معرض خطر

قاسم شعله‌سعدی، یک مدافع حقوق بشر تحت فشار

بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش

این منبع در حال تهیه است.