ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه ها

گفتگو منوتو با رویا برومند درباره با حقوق بشر و توجیه حکومت ایران در رابطه با بازداشت فعالان مدنی

منوتو
منوتو
۱۷ آبان ۱۳۹۷
ویدئیو