ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

مباحث حقوق بشر

مجازات اعدام

نمایندگی خراسان رضوی ایسنا
۳ بهمن ۱۳۹۵
ژان-ماری کَبَس/ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۱ فروردین ۱۳۹۵
عفوبین الملل/ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۸ مهر ۱۳۹۲
عفو بین الملل/ترجمۀ بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۷ بهمن ۱۳۸۹
عفو بین الملل/ترجمه بنیاد برومند
۹ مهر ۱۳۸۸
رولت دات اورگ/ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۴ مرداد ۱۳۸۵
ژان میشل بلوخ/ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۱ دی ۱۳۸۰
سازمان عفو بین الملل
۱۱ دی ۱۳۶۷