ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

خاطرات قربانیان و عاملان نقض حقوق بشر

خاطرات زندان

مهدی اصلانی
۱۳۸۷ — ۱۳۸۸
گلرخ جهانگیری
۹ مهر ۱۳۸۲
مهرانگیز کار
۱۳۸۰ — ۱۳۸۱
محمد رضا همایون
۱۳۷۹ — ۱۳۸۰
حسن درویش
۱۱ دی ۱۳۷۶
پروانه علیزاده
تیر ۱۳۷۶ — مرداد ۱۳۷۶
منیره برادران
بهمن ۱۳۷۵ — اسفند ۱۳۷۵
نیما پرورش
۱۳۷۲ — ۱۳۷۳